Паркове и резервати

"Козя стена" e най-малкият резерват в Национален парк ,,Централен Балкан“ и обхваща площ от 904 хектара. Създаден е през 1987 г. с цел опазване на застрашения от изчезване еделвайс и на вековните буково - елови гори. Намира се в землището на троянското село Чифлик. Границата му се движи по северните склонове на връх Баба (1707 м.) на запад до връх Ушите, от тук продължава по билната част и се снижава…
,,Стенето” е обявен за природен резерват през 1979 г. През годините многократно е променял своите граници, като понастоящем заема площ от 3 578 хектара и е един от най-големите в Национален парк ,,Централен Балкан“. Включен е в световната мрежа на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО ,,Човек и биосфера“. Обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм и река Куманица и опазва неповлияните от човека естествени екосистеми по течението на…

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2024 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.